Dzień Babci i Dziadka.

Każdego roku 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka – Święto, o którym nie można zapomnieć.
Wszystkim Babciom i Dziadkom – z okazji ich święta pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, długich lat życia oraz wszelkiej pomyślności. Dzień Babci i Dziadka jest też okazją, by podziękować Wam za ofiarowane serce, dobroć, cierpliwość i miłość, którymi darzycie swoje wnuki każdego dnia – żyjcie w zdrowiu 100 lat!
Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta wraz z Radnymi.

Wyróżnienia dla uczniów naszej gminy!

Kinga Saucha uczennica Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie z klasy 8 została wyróżniona przez Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego i otrzymała stypendium naukowe w ramach projektu “Humaniści na start”, natomiast Bartosz Żuchowski ze Szkoła Podstawowej w Boguszewie został wyróżniony w ramach programu stypendialnego “Prymus Pomorza i Kujaw”. Na finansowe wsparcie uczniowie zapracowali bardzo dobrymi ocenami na świadectwach, wygrywając konkursy, biorąc udział w olimpiadach.

Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów!

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Będąc zatem płatnikiem podatku VAT i dokonując opłaty składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne, należy zastąpić dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego (zamieszczony na przesłanym przekazie pocztowym) na odpowiedni numer rachunku bankowego.

Wpłaty na te rachunki bankowe będą identyfikowane przez bank jako przelew z płatnością składkową na rzecz KRUS, co pozwoli w momencie realizacji przelewu na pobranie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Przelew zostanie zrealizowany również wtedy, gdy płatność z tytułu ww. składek zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego.
W tym przypadku jednak system bankowy nie będzie miał możliwości pobrania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Ważne! 
Dokonując wpłaty składek (przelewu), należy pamiętać o podaniu identyfikatora płatnika składek/osoby ubezpieczonej (numer UNO), pełnych danych osobowych, pozwalających na identyfikację tej osoby, ponieważ wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS. 

Brak możliwości identyfikacji płatnika (osoby ubezpieczonej) spowoduje konieczność zwrotu wpłaty na konto zleceniodawcy, przez co składka zostanie nieopłacona.

Podstawa prawna: 

 1. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),
 2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

Numery rachunków bankowych dla rolnikom będącym płatnikami VAT, w zależności od Oddziału Regionalnego KRUS i rodzaju ubezpieczenia, zawiera poniższa tabela.

Nazwa OR KRUS Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne
KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy 65 1010 1078 0024 5313 7700 0011 38 1010 1078 0024 5313 7700 0012

KONKURS 02/2022 – NOWE FIRMY – Nabór wniosków w terminie: 16.02.2022 – 16.03.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 16.02.2022 r. – 16.03.2022 r.

Limit środków w ramach naboru: 257.129,07 EURO, co stanowi 1.028.516,28 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

 ⇒ OGŁOSZENIE

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych firm – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów.

Dokumenty dodatkowe – należy je załączyć obowiązkowo do wniosku

 1. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki
 2. Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku      zobacz: Inteligentne specjalizacje
 3. Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta.
 4. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej.
 6. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach konkursu 02/2022.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, Instrukcja Biznesplan (wersja 4z)

⇒ Formularz wniosku o przyznanie pomocy
⇒ Biznesplan
     


Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  (tabele pomocnicze)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​
Instrukcja Informacja do biznesplanu

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 Biznesplan
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Złącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacj

Powyższe wzory dostępne są również na stronie www.gov.pl

POMOCNICZE DOKUMENTY:

⊗ LSR, 26.10.2021 r. – wersja obowiązująca    Załączniki do LSR – od 1 do 5
⊗ Procedura PROW 18.03.2019 – aktualna   + załączniki
⊗ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
⊗ Inteligentne specjalizacje

 

 

Prośba o wypełnienie ankiety :)

Szanowni Państwo,

Jestem studentką Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Chciałabym serdecznie zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, dzięki której zgromadzę informacje niezbędne do napisania pracy magisterskiej. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wypełnienie zajmie Państwu kilka minut.

Dziękuję za poświęcony czas.

Link do ankiety:

https://forms.gle/DiUHc8QRHYnMXqZx8

Uwaga Awaria!

W związku z wystąpieniem awarii na Stacji Uzdatniania Wody w Grucie nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości zasilanych ze stacji tj. Gruta, Orle, Jasiewo, Słup. Czas usunięcia awarii ok 2 godzin. Za utrudnienia przepraszamy.